فروش نقشه های قالی گلیم تابلو فرش
 

 

برای خرید مبلغ مورد نظر رابه  شماره کارت  

4124-1150-7210- 5041  بانک رسالت 

 ویا  

6280-2314-6198-7652 بانک مسکن

  بنام  حسین شیرین شاندیزی

شماره رهگیری  و کد طرح  بهمراه  ایمیل و نوع سفارش

  خود را بشماره   ۰۹۱۵۵۰۰۳۱۸۰   ارسال نمایید  تا اقدام شود . 

  تلفن تماس 03433343626و 09155003180

 بنام شاندیزی تماس بگیرید .  

 ساعت تماس 8 الی 12 و 16 الی 19 بجز ایام تعطیل

با تشکر

 

کد2-1

کد طرح:۱-۱

تعداد گره:۳۶۰*۵۳۵

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۵هزار تومان
 

کد طرح:۱-۴

تعداد گره:۵۰۱*۷۰۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۸ هزار تومان

 


 

کد طرح:۱-۵

تعداد گره:۴۴۰*۵۹۷

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تنومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۸ هزار تومان

 
 

کد طرح:۱-۱۲

تعداد گره:۳۹۰*۵۵۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۵ هزار تومان

 

 

 
 

 1-100

کد طرح:۱-۱۰۰

تعداد گره:۲۴۰*۴۱۸

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

 

 
 

 1-101

کد طرح:۱-۱۰۱

تعداد گره:۲۴۲*۴۲۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان


کد طرح:۱-۱۰۲

تعداد گره:۲۴۸*۴۲۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

 

 

کد طرح:۱-۱۰۳

تعداد گره:۲۵۰*۴۱۹

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

 

 

کد طرح:۱-۱۰۴

تعداد گره:۲۵۰*۴۲۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

 

 کدطرح:۱-۱۰۵

تعداد گره:۲۵۰*۴۲۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

 

 

کد طرح:۱-۱۰۶

تعداد گره:۲۱۶*۵۳۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۵ هزار تومان

 

 

کد طرح:۱-۱۰۷

تعداد گره:۴۲۰*۲۹۱

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

 

 

کد طرح:۱-۱۰۸

تعداد گره:۲۱۷*۵۶۷

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۵ هزار تومان

 

 

کد طرح:۱-۱۰۹

تعداد گره:۳۰۰*۴۲۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

 

  

 

کد طرح:-۱۱۰۱

تعداد گره:۴۲۰*۳۰۱

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

 

1-111

کد طرح:۱-۱۱۱

تعداد گره:۳۱۸*۴۵۵

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۲ هزار تومان

 

کد طرح:۱-۱۱۲

تعداد گره:۳۲۵*۴۴۷

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان


 

کد طرح:۱-۱۱۳

تعداد گره:۲۹۹*۴۹۴

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

 

کد طرح:۱-۱۱۴

تعداد گره:۲۹۸*۵۰۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان


کد طرح:۱-۱۱۵

تعداد گره:۳۳۳*۴۵۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان


کد طرح:۱--۱۱۶

تعداد گره:۲۵۴*۵۹۹

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان

 

کد طرح:۱-۱۱۷

تعداد گره:۲۴۸*۶۱۹

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان


کد طرح:۱-۱۱۸

تعداد گره:۲۴۹*۶۲۰

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان


کد طرح:۱-۱۱۹

تعداد گره:۲۵۴*۶۲۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان


کد طرح:۱-۱۲۰

تعداد گره:۲۵۱*۶۴۸

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومانکد طرح:۱-۱۲۱

تعداد گره:۲۹۷*۵۴۸

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان


کد طرح:۱-۱۲۲

تعداد گره:۲۶۸*۶۱۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان

     


کد طرح:۱-۱۲۳

تعداد گره:۲۵۷*۶۳۸

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان

 


 

کد طرح:۱-۱۲۴

تعداد گره:۲۵۵*۶۴۴

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان

 


 

کد طرح:۱-۱۲۵

تعداد گره:۲۵۲*۶۵۱

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان
 

کد طرح:۱-۱۲۶

تعداد گره:۲۶۵*۶۲۹

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان

 


 

کد طرح:۱-۱۲۷

تعداد گره:۲۹۶*۵۶۵

قیمت نقشه کدی: ۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

 

کد طرح:۱-۱۲۸

تعداد گره:۳۲۸*۵۲۵

 قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

 

کد طرح:۱-۱۲۹

تعداد گره:۴۹۶*۳۴۸

 قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

 

کد طرح:۱-۱۳

تعداد گره:۳۵۶*۵۳۰

 قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان


 

کد طرح:۱-۱۳۰

تعداد گره:۲۹۵*۵۸۶

 قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان


کد طرح:۱-۱۴

تعداد گره:۳۵۰*۴۸۳

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۵ هزار تومان


کد طرح:۱-۱۵

تعداد گره:۴۵۵*۳۳۰

 قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۵ هزار تومان

 


 

کد طرح:۱-۱۶

تعداد گره:۳۶۵*۵۲۰

 قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان 


کد طرح:۱-۲۲

تعداد گره:۴۴۰*۵۹۷

 قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان

 


 


کد طرح:۱-۲۶

تعداد گره:۴۷۲*۶۷۵

 قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:------------

 

کد طرح:۱-۳۰

تعداد گره:۳۶۵*۵۲۰

 قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار

قیمت فایل نقشه:۵ هزار تومان


 

کد طرح:۱-۳۲

تعداد گره:۴۰۳*۵۴۰

 قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان

 

کد طرح:۱-۳۳

تعداد گره:۴۰۱*۵۴۰

 قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان

 


 
 
 

   

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393ساعت 6:4  توسط حسین شاندیزی  |