فروش نقشه های قالی گلیم تابلو فرش
 

برای خرید با ۰۹۱۵۵۰۰۳۱۸۰ بنام شاندیزی تماس بگیرید .

با تشکر

 

کد طرح:۲۰-۱۳۱

تعداد گره: ۴۷۷*۳۴۹

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:  ۸۰هزار تومان

 

 

 

کد طرح:۲۰-۱۳۸

تعداد گره:۷۲۰*۵۱۸

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۶۰هزار تومان

 

کد طرح:۲۰-۱۳۹

تعداد گره:۷۳۲*۵۶۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزارتومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت: ۱۷۰هزار تومان

 

 

کد طرح:۲۰-۱۴۰

تعداد گره:۶۷۸*۵۲۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۲۰۰هزار تومان

 

کد طرح:۲۰-۱۴۲

تعداد گره:۷۳۲*۵۶۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۷۰ هزار تومان

 

 

 

20-143

 

کد طرح:۲۰-۱۴۳

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

20-144

 

کد طرح:۲۰-۱۴۴

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

20-5

 

کد طرح:۲۰-۵

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

 

کد طرح:

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

 

کد طرح:

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393ساعت 6:52  توسط حسین شاندیزی  |