فروش نقشه های قالی گلیم تابلو فرش
 

برای خرید با ۰۹۱۵۵۰۰۳۱۸۰ بنام شاندیزی تماس بگیرید .

با تشکر

 

 

کد طرح:۲۰-۱۳۱

تعداد گره: ۴۷۷*۳۴۹

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:  ۸۰هزار تومان

طرح گلیم

 

 

20-130

 

کد طرح:۲۰-۱۳۰

تعداد گره:۵۸۷*۴۱۱

قیمت نقشه کدی:۵ هزا رتومان

قیمت نقشه سنتی:۲۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

کد طرح:۲۰-۱۳۸

تعداد گره:۷۲۰*۵۱۸

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۶۰هزار تومان

طرح گلیم

 

20-151

 

کد طرح:۲۰-۱۵۱

تعداد گره:۹۰۹*۵۷۵

قیمت نقشه کدی:۱۰ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۴۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۸۰ هزارتومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

 

کد طرح:۲۰-۱۳۹

تعداد گره:۷۳۲*۵۶۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزارتومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت: ۱۷۰هزار تومان

نقشه گلیم

 

20-77

 

کد طرح:۲۰-۷۷

تعداد گره:۲۰۰*۲۰۰

قیمت نقشه کدی:۱ هزارتومان

قیمت نقشه سنتی:۴ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

 

کد طرح:۲۰-۱۴۰

تعداد گره:۶۷۸*۵۲۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۲۰۰هزار تومان

نقشه گلیم

 

20-70

 

کد طرح:۲۰-۷۰

تعداد گره:۲۷۱*۲۳۸

قیمت نقشه کدی:۲ هزا رتومان

قیمت نقشه سنتی:۴ هزارتومان

قیمت فایل نقشه:۶ هزارتومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

 

کد طرح:۲۰-۱۴۲

تعداد گره:۷۳۲*۵۶۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:۱۷۰ هزار تومان

 

نقشه قالیچه

 

20-115

 

کد طرح:۲۰ *۱۱۵

تعداد گره:۴۹۸*۳۶۰

قیمت نقشه کدی:۲ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزارتومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

 

 

20-143

 

کد طرح:۲۰-۱۴۳

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

نقشه قالیچه

 

20-144

 

کد طرح:۲۰-۱۴۴

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

نقشه قالیچه

 

20-5

 

کد طرح:۲۰-۵

تعداد گره:

قیمت نقشه کدی:

قیمت نقشه سنتی:

قیمت فایل نقشه:

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

نقشه گلیم

 

20-147

 

کد طرح:۲۰-۱۴۷

تعداد گره:۷۲۸*۵۳۸

قیمت نقشه کدی:۱۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۵ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

نقشه قالیچه

 

20-148

 

کد طرح:۲۰-۱۴۸

تعداد گره:۴۹۵*۲۸۷

قیمت نقشه کدی:۱۰ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۲۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

نقشه گلیم

 

20-149

 

کد طرح:۲۰-۱۴۹

تعداد گره:۹۰۱*۵۰۵

قیمت نقشه کدی:۱۵ هزار تومنا

قیمت نقشه سنتی:۲۵ هزا رتومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

نقشه قالیچه

 

20-150

 

کد طرح:۲۰-۱۵۰

تعداد گره:۳۳۰-۱۹۴

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۱۰ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان

قیمت نقشه وخامه آماده بافت:

نقشه قالیچه

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393ساعت 6:52  توسط حسین شاندیزی  |