نقشه سنتی تابلو فرش،s2-211

توضیحات

 

آیا موردی برای ایجاد گفتگو وجود دارد؟